Planujemy informować o spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców obszaru LGD „Sukces” poprzez stronę internetową lgdsukces.pl, oraz stronach urzędów, instytucji i organizacji z terenu LGD, w mediach połecznościowych, by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Zostaną przygotowane i wydrukowane plakaty i ulotki, które będą kolportowane i zamieszczane w ogólnodostępnych miejscach obszaru LGD. Podstawą przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest zaangażowanie podmiotów i mieszkańców z obszaru wszystkich zrzeszonych w LGD „Sukces” gmin. Proces ten zakłada uczestnictwo w nim przedstawicieli wszystkich 3 sektorów tj. gospodarczego, społecznego i publicznego oraz mieszkańców. Na każdym etapie przygotowywania strategii LGD planujemy angażować wszystkie sektory poprzez m.in.: udział w badaniach ankietowych oraz spotkaniach organizowanych w poszczególnych gminach. Na bieżąco będą przekazywane informacje o każdym etapie prac, zachęcające do włączania się przy kolejnych działaniach. Na spotkaniach będzie prezentowany obszar LGD oraz założenia PlanuStrategicznego dla WPR na lata 2023-2027 . Podczas spotkań liczymy na propozycje wizji rozwoju i potrzeb obszaru. Ważnym elementem każdego ze spotkań będzie analiza SWOT. Uczestnicy będą mogli wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, jakie ich zdaniem występują na obszarze LGD. Podczas spotkań będą rozdawane do wypełnienia ankiety „Badanie potrzeb mieszkańców LGD Sukces”, przygotowane w celu zebrania pomysłów projektowych i opinii na zaproponowane tematy. Na spotkaniach będą zbierane informacje, w tym badanie opinii mieszkańców – stanowiące podstawę diagnozy lokalnych potrzeb i możliwości. Uzyskane dane będą stanowiły także bazę do opracowania analizy SWOT oraz wypracowania celów i wskaźników. Opisując proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju – LGD ,,Sukces’’  skupiamy się na wykorzystaniu potencjału  związanego z położeniem  geograficznym i atrakcyjnością dla osadnictwa gmin z trzech sąsiadujących powiatów województwa łódzkiego.

Program spotkań:

Diagnoza obszaru objętego LSR, a w szczególności danej gminy z uwzględnieniem: zmian demograficznych obszaru i starzenia się społeczeństwa oraz  wyludnieniem, możliwości rozwoju obszaru LSR, rynek pracy,  działalność społeczna – inicjatywy oddolne,  problemy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz skala tych zjawisk, innowacyjne podejście w różnych sektorach na obszarach wiejskich,  dziedzictwo kulturowe i zabytki,  produkty lokalne, regionalne i tradycyjne, branża turystyczna i możliwości rozwoju na obszarze LSR w odniesieniu do regionu, ochrona środowiska i wpływ działalności ludzkiej na zmiany klimatu. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru pod kątem określenia celów strategii oraz wyboru planowanych działań  w celu osiągnięcia planowanych rezultatów. Partnerstwo w przygotowaniu i wdrażaniu LSR. 

Harmonogram:

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Spotkanie odbyło się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
Buczek Stajnia Stokrotka Punkt Informacyjny Szlaku Konnego Andrzej Kilanczyk | Słoneczna 18 19.10.2022, godz. 18:00 NIE
Sędziejowice Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice 11.10.2022, godz. 13:00 NIE
Widawa Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, Mickiewicza 3, 98-170 Widawa 10.10.2022, godz. 17:00 NIE
Łask Starostwo Powiatowe w Łasku, Południowa 1, 98-100 Łask 03.10.2022, godz. 10:00 NIE
Brąszewice Urząd Gminy w Brąszewicach, Sieradzka 98,  98-277 Brąszewice 28.09.2022, godz. 13:00 NIE
Brzeźnio Urząd Gminy w Brzeźniu, Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio 26.09.2022, godz. 15:00 NIE
Burzenin Świetlica w Strumianach 26.09.2022 , godz. 10:00 NIE
Klonowa Urząd Gminy Klonowa, Dalaka 2, 98-273 Klonowa 28.09.2022, godz. 10:00 NIE
Sieradz Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorach, Jeziory 20, 98-200 Sieradz 27.09.2022, godz. 18:00 NIE
Wróblew Urząd Gminy we Wróblewie, Wróblew 15, 98-285 Wróblew 27.09.2022, godz. 19:30 NIE
Złoczew Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew 26.09.2022 , godz. 12:00 NIE
Zduńska Wola Ochotnicza Straż Pożarna w Korczewie, Korczew 13A, 98-220 Korczew 14.10.2022 , godz. 17:00 NIE
Szadek Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, ul. Widawska 16, 98-240 Szadek 19.10.2022 , godz. 12:00 NIE
Zapolice Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Główna 14, 98-161 Zapolice 15.10.2022, godz. 12:00 NIE